Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Βουλής από το νέο ασφαλιστικό

Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Βουλής από το νέο ασφαλιστικό, στο άρθρο 1 τρίτη περίπτωση της πρότασης της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, προβλέπεται: "Το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουργεί με ενιαίους κανόνες για όλους τους εργαζομένους στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Τα θέματα του νόμου αυτού που αναφέρονται στους τακτικούς υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου, τους στρατιωτικούς και τους τακτικούς υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμίδας θα ρυθμιστούν με όμοιο τρόπο με ειδικό συνταξιοδοτικό νόμο. Για τους υπαλλήλους της Βουλής τα θέματα του νόμου θα ρυθμιστούν από τον Κανονισμό της Βουλής."

16/2/2016